Trening menedżerski – zarządzanie zespołem

Czas trwania 48 godzin - 10000 pln
Zrozumiesz mechanizmy motywacyjne i zaczniesz skuteczniej z nich korzystać:
dowiesz się, na czym polega nowoczesne podejście do motywacji
nauczysz się rozpoznawać, co motywuje Twoich pracowników
przećwiczysz zróżnicowane sposoby przekazywania zadań do wykonania – dopasowane do struktury osobowości i głównych motywatorów podwładnych
nauczysz się dobierania sposobu motywacji do sytuacji, zadania i osoby
zrozumiesz jak działają pieniądze i dowiesz się, jak skutecznie motywować pracowników pozafinansowo
zaczniesz przekazywać zadania pracownikom z zastosowaniem motywujących narzędzi komunikacji
trening menedżerski ułatwi Ci wykorzystanie tych umiejętności przy:
budowaniu zespołu
przydzielaniu właściwym ludziom odpowiednich zadań
rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej do określania cech poszukiwanego kandydata potrzebnych na danym stanowisku
wyborze najlepiej pasującego spośród kilku wybranych kandydatów
określaniu ścieżek kariery
motywującym przekazywaniu zadań

Nowoczesne techniki sprzedaży B2B

Czas trwania 16 godzin - 4000 pln
Dowiesz się, jak podnieść jednostkową wartość swoich kontraktów
Zwiększysz procentowy udział podpisanych kontraktów wśród rozmów handlowych, które prowadzisz
Poznasz i przećwiczysz w praktycznych case study efektywne modele prowadzenia rozmów telefonicznych
Dowiesz się, jakie są rzeczywiste powody, dla których klient mówi „nie” w pierwszej fazie kontaktu oraz, jak je zneutralizować
Nauczysz się przygotowywania klienta do sprzedaży Twoich produktów w kontekście sprzedaży wieloetapowej
Zapoznasz się z najciekawszymi metodami zamykania rozmów handlowych oraz techniki sprzedaży w prowadzeniu klientów do podjęcia decyzji zakupowych
Wypracujesz własne techniki „domykania” prowadzonych szans handlowych w oparciu o najlepsze wzory biznesowe

Negocjacje handlowe od strony praktycznych

Czas trwania 16 godzin - 4000 pln
Dowiesz się, jak uzyskać lepszy wynik finansowy z negocjacji
Nauczysz się sposobów dostosowania komunikacji i perswazji tak, aby być postrzeganym przez partnera negocjacyjnego jako profesjonalista
Poznasz techniki skutecznego osiągania nie tylko kluczowych, ale i dodatkowych celów negocjacyjnych
Zweryfikujesz – za pomocą indywidualnego testu stylu negocjacyjnego – swoje dotychczasowe nawyki negocjacyjne
Dowiesz się, w jaki sposób skutecznie zarządzać trudnymi sytuacjami w negocjacjach
Sprawdzisz, jak sterować procesem negocjacji i uzyskiwać więcej informacji
Zrozumiesz, jak klienci postrzegają proces negocjacyjny i określisz ich najważniejsze priorytety

Profesjonalna obsługa trudnego klienta

Czas trwania 16 godzin - 4000 pln
Na szkoleniu dowiesz się, jak może w praktyce przebiegać profesjonalna obsługa trudnego klienta:
Jak uzyskać efekt dobrych relacji z aktualnymi lub potencjalnymi klientami
Jak wypracować i praktyczne wdrożyć model obsługi trudnego klienta, czyli takiego, który prezentuje zachowania rzadko spotykane lub stanowiące emocjonalne wyzwanie dla pracowników obsługi
Jakie konkretne techniki i sformułowania komunikacyjne warto znać i stosować, by zapobiegać i / lub radzić sobie z negatywnymi emocjami klientów oraz swoimi w procesie obsługi
Na szkoleniu zostaną wypracowane nawyki skutecznego reagowania w różnych sytuacjach, które mogą się zdarzyć w procesie obsługi trudnego klienta
Jak rozpoznać różne typy klientów i dostrajając się do nich a lepiej sobie poradzić w trudnych sytuacjach
Jak obsługa trudnego klienta może być wspierana praktycznym zastosowaniem technik asertywności

Szkolenia z autoprezentacji

Czas trwania 16 godzin - 4000 pln
Autoprezentacja to umiejętność tworzenia własnego wizerunku. Jest ona bardzo przydatna w relacjach biznesowych: podczas rozmów kwalifikacyjnych, gdy poszukujemy pracy, podczas pierwszych spotkań z kontrahentami, współpracownikami, podczas „wchodzenia” do nowej grupy pracowniczej itp. Ale także umiejętność autoprezentacji jest wykorzystywana na co dzień, w życiu prywatnym, gdy poznajemy nowych ludzi, budujemy relacje, nawiązujemy kontakty i przyjaźnie. Kreowanie swojego wizerunku (nie mówimy tu o manipulacji) jest to sposób, w jaki każdy człowiek, poprzez swoje wypowiedzi, zachowania i sygnały niewerbalne, komunikuje na zewnątrz kim jest, albo za kogo chciałby być uważany. To forma „sprzedaży” siebie i co najważniejsze umiejętność, której można się nauczyć i rozwijać. Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie: skutecznie komunikować się (werbalnie i niewerbalnie) umiejętnie kontrolować autoprezentację zbudować profesjonalny wizerunek swojej osoby i odpowiednie relacje z rozmówcami przekonać innych do własnego zdania i skutecznie argumentować asertywnie bronić swojego zdania i swoich praw a także przyjmować uzasadnioną krytykę konstruktywnie udzielać informacji zwrotnej.

Skuteczny emarketing

Czas trwania 32 godzin - 12800 pln
Na szkoleniu dowiesz się jak zwiększyć rozpoznawalność Twojej marki, zwiększyć obroty oraz ulepszyć model biznesowy.
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma informację zwrotną na temat komunikacji marketingowej prowadzonej przez reprezentowaną przez siebie firmę.
Dowiesz się, jak budować silny i atrakcyjny dla kupujących wizerunek (strona internetowa, social media, realizowane mailingi).
Szkolenie to stanowi wprowadzenie w zagadnienia e-marketingu. Jest to doskonały wstęp do szczegółowych modułów realizowanych w ramach naszych szkoleń. Szkolenie “Skuteczny E-Marketing” dedykujemy osobom, które chcą poznać trendy oraz sposoby zwiększania konwersji stron internetowych oraz realizowanych kampanii
e-marketingowych

Podstawy obsługi komputera

Czas trwania 90 godzin - 9000 pln
Celem kursu jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych umożliwiających w zakresie podstawowym swobodne korzystanie z komputera oraz Internetu w pracy oraz w życiu codziennym. Kurs ma na celu również uświadomienie konieczności utrwalania i poszerzania zdobytej wiedzy przez systematyczną pracę na komputerze i korzystanie z Internetu.

Tematy zajęć:

 1. Podstawowe pojęcia IT (+ zasady BHP pracy na komputerze/laptopie).
 2. Praca w systemie operacyjnym (pulpit, menu startowe, pasek zadań, pliki, foldery).
 3. Programy komputerowe i ich przeznaczenie.
 4. Obsługa programów do przetwarzania tekstów (tworzenie dokumentów, formatowanie).
 5. Praca z arkuszami kalkulacyjnymi (tworzenie arkuszy i zarządzanie nimi, formatowanie danych, funkcje).
 6. Prezentacje multimedialne (slajdy, animacje, tabele, wykresy, formatowanie, przygotowanie do pokazu).
 7. Internet (okno przeglądarki, elementy strony internetowej, wyszukiwanie danych, przeglądanie Internetu, portale internetowe, komunikacja w Internecie, bezpieczeństwo w sieci).
 8. Obsługa poczty elektronicznej (zakładanie konta, wysyłanie i odbieranie korespondencji, zarządzenie kontem).

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie znać podstawowe pojęcia z zakresu IT i zasady BHP obowiązujące w pracy na komputerze/laptopie. Będzie przygotowany do samodzielnej obsługi systemu operacyjnego i pracy na jego elementach. Uczestnik pozna najważniejsze programy komputerowe, jak również nauczy się podstawowej pracy z dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami multimedialnymi. Będzie umiał korzystać z przeglądarek internetowych, wyszukiwać dane w Internecie oraz obsługiwać pocztę elektroniczną. Uczestnik będzie miał także świadomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.

Język angielski

Czas trwania 90 godzin - 9000 pln
Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi elementami językowymi: litery, cyfry, liczby, rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, zaimki, czasy gramatyczne, konstrukcja zdań itd., aby zdobyć wiedzę niezbędną do posługiwania się językiem angielskim w prostych sytuacjach życia codziennego (np. zakupy, podróżowanie, kawiarnia, uczelnia), umożliwić prowadzenie zwyczajnej rozmowy. Dzięki przyswojeniu jak największej liczby słów oraz podstawowych zasad gramatycznych Uczestnik nabędzie umiejętność nawiązywania kontaktów, w których będzie mógł poruszać się wokół prostych zagadnień związanych z nim samym i najbliższym otoczeniem (rodzina, praca, edukacja, podróże, czas wolny). Kurs ma na celu również rozwój w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz uświadomienie konieczności utrwalania i poszerzania zdobytej wiedzy przez systematyczne posługiwanie się językiem angielskim w życiu codziennym.

Zajęcia z języka angielskiego ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji językowych z zakresu:
- rozumienia ze słuchu
- rozumienia wypowiedzi pisemnych
- tworzenia wypowiedzi ustnych oraz pisemnych
- reagowania w sytuacjach codziennych ustnie i pisemnie.

Tematyka zajęć:

 • Wygląd człowieka, jego cechy charakteru i dane personalne
 • Pomieszczenia domowe i ich wyposażenie
 • Szkoła, przedmioty i przybory szkolne
 • Czynności, zawody
 • Członkowie rodziny, codzienne czynności, czas wolny
 • Posiłki, artykuły spożywcze
 • Rodzaje sklepów, towary
 • Środki transportu, podróżowanie
 • Wielcy twórcy, artyści
 • Sprzęt i dyscypliny sportowe
 • Zdrowie, choroby, samopoczucie
 • Świat przyrody, dni tygodnia, miesiące
 • Wiedza o krajach anglojęzycznych
Zakres materiału gramatycznego i leksykalnego
 • Bezokolicznik i formy osobowe
 • Czasowniki posiłkowe
 • Czasowniki modalne: can, could, may, might, must, mustn’t, will, shall, would, would like, should
 • Tryb rozkazujący
 • Czasowniki regularne i nieregularne
 • Zdania twierdzące, przeczące i pytające w następujących czasach: present simple, present continuous, present perfect, past simple, future simple, wyrażenie be going to
 • Zdania rozkazujące
 • Zdania z podmiotem it i there
 • Zdania wykrzyknikowe
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 • Liczba mnoga regularna i nieregularna
 • Forma dzierżawcza of, Saxon Genetive
 • Przedimek nieokreślony, określony i zerowy
 • Stopniowanie przymiotników regularne i nieregularne
 • Przymiotniki w konstrukcjach z so, such, how, than, too, enough
 • Przymiotnik dzierżawczy
 • Przysłówki częstotliwości
 • Miejsce przysłówka w zdaniu
 • Przysłówek too i enough
 • Przyimek określający miejsce, kierunek, odległość, czas
 • Zaimek osobowy, dzierżawczy, wskazujący, pytający,
 • Zaimek nieokreślony
 • Liczebniki główne i porządkowe
 • Spójniki
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po ukończeniu kursu Uczestnik nabędzie kompetencje z zakresu SŁUCHANIA, CZYTANIA, PISANIA oraz MÓWIENIA.

Szczegółowy opis przewidywanych efektów kształcenia w podziale na ww. grupy kompetencji:
1. SŁUCHANIE - Uczestnik będzie rozumieć:
- informacje na temat rodziny, miejsca zamieszkania, zawodu, czasu i miejsca pracy, podróży;
- informacje w krótkich opowiadaniach, dane dotyczące jakiegoś kraju;
- sygnały czasowe, wywiady na temat szkoły/uczelni i wykształcenia;
- opisy osób, wypowiedzi o planach i doświadczeniach;
- proste polecenia;
- proste instrukcje obsługi różnych urządzeń i przyrządów;
- argumenty za i przeciw.
2. CZYTANIE - Uczestnik będzie rozumieć:
- proste informacje na tematy osobiste i najbliższego otoczenia (kraju/filmu/wydarzenia);
- treść krótkiego opowiadania;
- porządek chronologiczny w opowiadaniach;
- określone informacje/wskazówki/porady w tekście;
- istotne informacje na diagramach i odnoszącym się do nich tekście;
- informacje w instrukcji obsługi urządzenia;
- wybrać z wielu informacji właściwą dla konkretnej sytuacji;
- uporządkować argumenty za i przeciw.
3. PISANIE - Uczestnik będzie umiał:
- napisać prostą wiadomość, życiorys, list osobisty;
- napisać krótki tekst z opisem osoby, miejsca, przedmiotu;
- opisać ważne etapy życiowe;
- uporządkować myśli i notatki i na ich podstawie napisać krótki tekst na temat jakiegoś doświadczenia czy przeżycia;
- opisać wydarzenie;
- zapisać i przekazać ważne informacje z rozmowy telefonicznej;
- opisać powody podróży, doświadczenia i wrażenia z pobytu w innym kraju;
- opisać proste funkcje urządzeń i przyrządów;
- krótko opisać fotografię przedstawiającą jakieś miejsce;
- odpowiedzieć pisemnie na zaproszenie, wyrażając zgodę lub odmowę.
4. MÓWIENIE - Uczestnik będzie umiał:
- opowiadać o sobie, swojej uczelni/szkole, wykształceniu, miejscu zamieszkania, rodzinie, otoczeniu;
- przedstawiać znajomych i przyjaciół;
- opisać swój kraj i typowe zwyczaje;
- wyrażać swoje uczucia, własne zdanie i uzasadnić je;
- rozmawiać o marzeniach, planach i doświadczeniach;
- formułować uprzejme prośby, wyrażać przypuszczenia, propozycje, porady;
- opisać działanie i funkcje prostych urządzeń i przyrządów;
- pośredniczyć w prostych rozmowach pomiędzy osobami posługującymi się innymi językami;
- przekazać polecenia i informacje z rozmowy telefonicznej;
- negocjować terminy.

- Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

- Formularz kontaktowy